Projektet bygger på att etablera en så kallad bifodergröda på 1 000 hektar icke produktiv åkermark innan 2020 i ett samarbete med lantbrukare i södra Sverige. Bifodergrödan ska främst erbjuda humlor och andra vilda bin pollen och nektar men även andra organismgrupper gynnas av åtgärden. Blommor för bin syftar till att ta vara på lantbrukares- och allmänhetens naturvårdsintresse för att hejda utarmning av biologisk mångfald i jordbrukslandskapet. Projektet ligger helt i linje med utformningen av det nya landsbygdsprogrammet och har god potential att utgöra modell för andra länder med liknande problematik avseende minskande populationer bland vilda pollinerare.

Medel för att finansiera insatserna samlas in från allmänheten. Man blir helt enkelt fadder till de vilda bina på samma sätt som tambina fått faddrar i stadsmiljön. Målet är att projektet ska kunna skalas upp och vara hållbart att driva över tid.

http://www.beeurban.se/blommor-for-bin-wwf-beviljar-stod-till-bee-urban-for-att-hjalpa-bina-att-fa-mer-mat-pa-landet/