Planeringsprojekt inom ramen för VINNOVAs utlysning FRÖN – För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

Under våren 2015 bedrev CSES tillsammans med Magelungen och DLA Nordic ett projekt för att undersöka hur en Social Impact Bond, eller ”välfärdsobligation” skulle kunna skapas i Sverige. Projektet har specifikt arbetat utifrån förutsättningen att den sociala utmaning som ska lösa är problemet med ”hemmasittare” – barn och unga som av olika anledningar inte går i skolan. En hemmasittare som inte kommer in på arbetsmarknaden innebär stora kostnader för individen, familjen och samhället.

Projektgruppen bestod av:

• David Lundborg, ordförande och grundare CSES, Center för Socialt Entreprenörskap Sverige
• Thomas Arctaedius, projektledare CSES SIB-projekt, Fil. Dr. VD ayond AB, medlem av kommunstyrelsen i Vallentuna, affilierad forskare Stockholm Universitet
• Carl Schwieler, Advokat och partner DLA Nordic
• Mia Hubinette, Vice vd och grundare Magelungen AB

Till projektet har en referensgrupp knutits med medlemmar från SKL, SEB, PwC, Prime och Nordisk Välfärdcentrum.

Vad är en Social Impact Bond?

Social Impact Bonds (SIBs) har under några år varit en omtalad finansieringsmetod som syftar till att attrahera kapital från privata aktörer för att bl.a. möjliggöra för offentlig sektor att testa nya metoder i typiskt sett förebyggande verksamhet, för att hantera och minska framtida sociala problem och därmed reducera samhällsekonomiska kostnader. Metoden har lanserats i Storbritannien och USA. Modellen är ett sätt att angripa problematiken kring vinster i välfärden. Projektet syftar till att utvärdera och ta fram ett underlag för hur enSocial Impact Bond skulle kunna sjösättas i Sverige för att utgöra en lösning på finansieringsproblemen beskrivna ovan.

I SOU 2013:40 benämns Social Impact Bonds som ”obligation för samhällspåverkan” och beskrivs som ett finansiellt instrument som syftar till att åstadkomma sociala effekter i samhället, ekonomisk avkastning för investeraren och besparingar för offentlig sektor. Det är en ny, innovativ finansieringsmetod som kan dra in extra kapital från privata investerare till offentlig sektor för att t.ex. pröva nya metoder eller möjliggöra att beprövade metoder för förebyggande verksamhet införs i ökad omfattning – utan att det innebär någon ekonomisk risk för det offentliga. Metoden är alltså ett sätt att undanröja de hinder mot preventiva åtgärder som begränsad budget eller offentlig sektors höga riskaversion utgör. SIB utnyttjar alltså det faktum att en tidig och relativt ”billig” åtgärd för att lösa olika typer av sociala problem och utmaningar kan minska senare stora kostnader för samhället genom att attrahera externa finansiärer som lockas såväl av möjligheten till avkastning som av finansieringens sociala påverkan. I ovan nämnda utredning beskrivs samhällspåverkande obligationer med följande bild.

sib-thumb

 

Dokument från projektet

Konceptuell utvärderingsmodell

Juridisk utredning kring upphandling av SIB

Artikel från projektet i Dagens Samhälle 29 juni

Broschyr om hemmasittarprogrammet

Frågor och plan

Länkar:

Att tänka nytt för att göra nytta – om perspektivskiften i offentlig verksamhet SOU 2013:40http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2013/06/sou-201340/

Sociala investeringar i kommuner och landsting/regioner, SKL http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-217-1.pdf

Magelungen hemmasittarprogram http://kunnskapsbanken.org/prosjekt/magelungens-hemmasittarprogram-hsp-sverige

A Technical Guide to developing Social Impact Bonds

Technical Guide: Designing outcome metrics http://www.socialfinance.org.uk/wp-content/uploads/2015/02/Tech_Guide_2_Designing_Effective.pdf

Towards a new social economy, Blended value creation through Social Impact Bondshttp://www.socialfinance.org.uk/wp-content/uploads/2014/07/Towards-A-New-Social-Economy-web.pdf

Designing effective outcome metrics and measurements http://www.socialfinance.org.uk/wp-content/uploads/2015/02/Tech_Guide_2_Designing_Effective.pdf

VINNOVA – Social Impact Bonds för att finansiera projekt kring hemmasittare.
http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2012-01393/Social-Impact-Bonds-for-att-finansiera-projekt-kring-hemmasittare/